Etický kódex
Etika je pre nás dôležitá tak ako živote tak i v biznise.

Etický kódex spoločnosti SEVITECH a.s.

Spoločnosť SEVITECH a.s. (ďalej len ako „SEVITECH“) dlhodobo aplikuje Integrovaný Systém Manažérstva (ISM), ktorý je vykonávaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 20000-1:2011 a ISO 27001:2013 a zabezpečuje tak vysokú kvalitu, komplexnosť a bezpečnosť poskytovaných informačných služieb. Pre implementáciu environmentálnej politiky spoločnosť SEVITECH aplikuje Systém Environmentálneho Manažérstva (SEM). Spoločnosť SEVITECH sa v nadväznosti na už aplikované medzinárodné štandardy ISM a SEM zaviazala udržiavať aj vysokú úroveň právneho a morálneho správania, a tiež predchádzať rizikám z trestnej činnosti v zmysle zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov.
Základné princípy nášho záväzku sú obsiahnuté v tomto Etickom kódexe. Je prostriedkom pre efektívne etablovanie a udržiavanie kľúčových hodnôt spoločnosti, a to tak v jej vnútri ako aj voči externému prostrediu. Elektronická verzia nášho Etického kódexu je uložená a verejne dostupná na webovej stránke spoločnosti www.sevitech.sk.
Pre spoluprácu s našimi obchodnými partnermi sú mimoriadne dôležité najmä časti 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a preto si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať o ich dodržiavanie.
Každý zamestnanec, mandatár alebo obchodný partner je povinný oboznámiť sa s obsahom Etického kódexu, potvrdiť oboznámenie sa svojím podpisom, v prípade obchodných partnerov aj konfirmačným e-mailom, a dôsledne sa ním riadiť.
Porozumenie a aplikácia základných princípov upravených v tomto Etickom kódexe môže byť v prípade zamestnancov a mandatárov pravidelne overovaná prostredníctvom testu.
Dôležitou úlohou všetkých vedúcich zamestnancov spoločnosti SEVITECH je apelovať na budovanie zmyslu pre zákonné a etické správanie sa a konanie zamestnancov a mandatárov. Eticky a právne korektné konanie je však individuálnou zodpovednosťou každého jednotlivca.
V prípade akýchkoľvek pochybností o hraniciach právneho a etického konania sa neváhajte poradiť so svojím priamym nadriadeným zamestnancom. Represívne opatrenia voči zamestnancom či mandatárom, ktorí upozornia na protiprávne či neetické správanie, aj keď sa ich domnienka nepotvrdí, sú zakázané a neprípustné.
Každé možné porušenie alebo domnelé porušenie pravidiel upravených týmto Etickým kódexom, ktoré by okrem iného mohlo mať za následok vznik trestnej zodpovednosti spoločnosti SEVITECH alebo ktorejkoľvek osoby (právnickej alebo fyzickej), ktorej činnosť je akokoľvek prepojená (priamo alebo nepriamo) na činnosť spoločnosti SEVITECH, je potrebné hlásiť vždy bez zbytočného odkladu na e-mailovú adresu :

podanie@sevitech.sk

1. Konanie v súlade so zákonom
Spoločnosť SEVITECH, jej zamestnanci, mandatári a obchodní partneri sa zaväzujú konať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a nevystavovať spoločnosť SEVITECH hrozbe trestnej zodpovednosti právnickej osoby za protiprávne konanie.

2. Ochrana dôverných informácií a osobných údajov
Spoločnosť SEVITECH dbá na zachovanie súkromia ľudí a dôvernosti informácií o svojich obchodných partneroch, a preto zabezpečuje dôslednú ochranu ich osobných údajov a dôverných informácií náležitými a primeranými technickými a organizačnými prostriedkami. Zhromažďované sú len osobné údaje, ktoré vyžaduje zákon, so súhlasom dotknutej osoby, na stanovený účel a v nevyhnutnom rozsahu pre dosiahnutie účelu ich spracovania.
V súvislosti s ochranou osobných údajov a dôverných informácií bol vytvorený set bezpečnostných opatrení pre zabránenie strate, vymazaniu či neoprávnenému prístupu a možnému zneužitiu.

3. Zabezpečenie údajov a systémov
Spoločnosť SEVITECH sa zaviazala dodržiavať prísne pravidlá informačnej bezpečnosti a zabezpečiť tak dôvernosť a integritu zhromažďovaných, spracovávaných a uchovávaných informácií počas celej doby ich používania či uchovávania. Všetci zamestnanci či mandatári pracujúci so systémovou infraštruktúrou spoločnosti SEVITECH tak robia až po absolvovaní školenia o informačnej bezpečnosti a v rozsahu prístupových oprávnení, ktoré im sú pridelené.

4. Zodpovedná evidencia účtovných záznamov
Spoločnosť SEVITECH sa zaväzuje viesť presné a dôveryhodné účtovné a ďalšie záznamy týkajúce sa spoločnosti, ktoré podávajú exaktnú výpoveď o jej stave a výkonoch a sú dôležité pre riadne plnenie si povinností voči zákazníkom, dodávateľom, veriteľom, zamestnancom a ďalším subjektom, s ktorými obchoduje alebo inak spolupracuje.
Exaktné účtovné záznamy sú nevyhnutné aj pre manažment, akcionárov, veriteľov, plnenie povinností voči inštitúciám akou je napríklad príslušný daňový úrad či Sociálna poisťovňa. Akékoľvek nesprávne a zavádzajúce vstupy do účtovných záznamov sú prísne zakázané a môžu viesť až k trestnej zodpovednosti konkrétneho jednotlivca či samotnej spoločnosti SEVITECH.

5. Rešpektovanie základných ľudských práv
Spoločnosť SEVITECH dôsledne dodržiava ľudské práva všetkých zúčastnených strán a zároveň požaduje dodržiavanie ľudských práv od zúčastnených strán.
Základnými ľudskými právami sa rozumejú:

 • Právo na život, právo na ľudskú dôstojnosť, sloboda a bezpečnosť osôb, právo na spravodlivosť a priaznivé podmienky v práci, právo na spravodlivú mzdu a primeranú životnú úroveň, právo na ochranu zdravia, právo na vytváranie a pripájanie sa k odborom, právo na kolektívne vyjednávanie, právo na zamedzenie všetkým formám nútenej a povinnej práce, právo na zamedzenie detskej práce, právo nebyť diskriminovaný, právo na slobodu názorov.

6. Priaznivé podmienky v práci, bezpečnosť a ochrana životného prostredia
V nadväznosti na záväzok ochrany a dodržiavania základných ľudských práv sa spoločnosť SEVITECH zaväzuje vytvárať priaznivé pracovné podmienky pre svojich zamestnancov, udržiavať bezpečné pracovné prostredie a v rámci svojej činnosti v čo najvyššej miere dbať na ochranu životného prostredia. Cieľom spoločnosti SEVITECH je zabezpečiť svojim zamestnancom a všetkým osobám, ktoré vykonávajú činnosť v jej priestoroch, pracovné prostredie eliminujúce rizikové situácie ohrozujúce ich zdravie či život.
Spoločnosť SEVITECH netoleruje žiadne formy nútenej, povinnej či detskej práce, zadržiavanie mzdy, odmietanie práceneschopnosti, úniky odvodov do poisťovní a podobné neetické zamestnanecké postupy.

7. Zákaz diskriminácie, rovnaké príležitosti pre všetkých, rešpekt a dôstojnosť
Spoločnosť SEVITECH netoleruje žiadne formy diskriminácie a rozmanitosť je jednou z jej popredných hodnôt, ktorá umožňuje spoločnosti posúvať sa vpred a vyhovieť rozmanitým požiadavkám jej zákazníkov.
Vnútorné pracovné prostredie a tiež pôsobenie spoločnosti SEVITECH navonok voči tretím stranám je postavené na vzájomnej dôvere, rešpekte a dôstojnom zaobchádzaní. Zároveň spoločnosť SEVITECH očakáva takéto zaobchádzanie od svojich zamestnancov, mandatárov a obchodných partnerov a netoleruje ponižujúce, urážlivé či zastrašujúce konanie.
Sexuálne obťažovanie/násilie a činy proti mravnosti sa považujú za vážne porušenie ľudskej dôstojnosti. Niektoré ich formy môžu byť kvalifikované aj ako trestné činy a nie sú pre spoločnosť SEVITECH tolerovateľné.
Diskrimináciou sa rozumie:

 • Diskriminácia na základe rasy, farby pokožky, pohlavia, veku, jazyka, náboženstva, politických alebo iných názorov, etnického, národnostného alebo spoločenského pôvodu, majetku, rodu, sexuálnej orientácie alebo akéhokoľvek stavu vrátane manželského alebo rodičovského. 

Činom proti mravnosti sa rozumie:

 • Výroba, rozširovanie a prechovávanie detskej pornografie, ohrozovanie mravnosti výrobou, kúpou, dovozom a následnou distribúciou pornografie a jej zverejňovaním na rôznych nosičoch, sexuálne zneužívanie osôb mladších ako 15 rokov vrátane návrhu osobného stretnutia prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby s úmyslom spáchať sexuálne zneužívanie.

8. Korupcia a úplatkárstvo
Spoločnosť SEVITECH netoleruje korupciu a úplatkárstvo v žiadnej forme. Neoprávnené zvýhodňovanie nezapadá do jej firemnej kultúry, a preto sa spoločnosť SEVITECH zaväzuje podporovať svojich zamestnancov v ohlasovaní ich podozrení na rôzne formy korupcie.
Korupciou sa rozumie:

 • Prísľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, aby tento konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie
 • Prísľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku inému priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu
 • Prísľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku zahraničnému verejnému činiteľovi alebo inej osobe priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa v súvislosti s výkonom jeho funkcie za účelom získania alebo zachovania neprimeranej výhody

Nepriamou korupciou sa rozumie:

 • Prísľub, žiadosť o úplatok alebo prijatie úplatku priamo alebo treťou osobou za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby, ktorá ju oprávnene vykonáva.

Úplatkárstvom sa rozumie:

 • Prísľub, žiadosť o úplatok alebo prijatie úplatku priamo alebo treťou za to, že sa bude konať alebo sa zdrží konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce z jeho zamestnania, povolania, postavenia či funkcie
 • Prísľub, žiadosť o úplatok alebo prijatie úplatku priamo alebo treťou osobou v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu
 • Prísľub, žiadosť o úplatok alebo prijatie úplatku priamo zahraničným verejným činiteľom alebo inou osobou priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa v súvislosti s výkonom jeho funkcie za účelom získania alebo zachovania neprimeranej výhody.

9. Dary a pohostenie
Dávanie a prijímanie darov je spoločnosťou SEVITECH akceptované iba vtedy, ak ide o pozornosť, nemajú vyššiu materiálnu hodnotu a cieľom ich poskytnutia či prijatia nie je korupcia. Dary a pohostenie musia byť vždy poskytnuté či prijaté bez toho, aby vytvorili dojem, že majú ovplyvniť nestranné rozhodnutie.
Darom sa rozumie:

 • Peňažné/nepeňažné položky (zľavy na produkty alebo služby, vybavenie, používanie vozidiel a rekreačných zariadení, darčekové poukazy, cestovné náklady, lístky na rôzne podujatia, obchodné obedy/večere, a pod.).

10. Podvody a sprenevera
Spoločnosť SEVITECH sa zaviazala k nulovej tolerancii podvodného konania a všetci jej zamestnanci sú zodpovední za konanie v súlade s príslušnými pravidlami a obozretnosť v prípade čo i len náznaku podvodného konania.
Podvodom sa rozumie:

 • Obohatenie seba alebo iného na škodu cudzieho majetku tým, že je niekto uvedený do omylu alebo je využitý jeho omyl
 • Osobitnými druhmi podvodu sú úverový podvod (vylákanie úveru v dôsledku uvedenia do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie a splácanie úveru), poisťovací podvod (vylákanie poistného plnenia uvedením do omylu v otázke splnenia podmienok jeho poskytnutia), subvenčný podvod (získanie dotácie, príspevku či iných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v dôsledku uvedenia do omylu v otázke splnenia podmienok pre poskytnutie takýchto prostriedkov).

Spreneverou sa rozumie:

 • Prisvojenie si zverenej cudzej veci na škodu cudzieho majetku.

11. Hospodárska súťaž, konkurencia a medzinárodné sankcie
Spoločnosť SEVITECH si zakladá na dodržiavaní pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže. Akékoľvek nekalé obchodné konanie, ktoré by mohlo poškodiť konkurenta, je zákazané. Taktiež nie sú prípustné nezákonné/kartelové dohody medzi konkurentmi, ktoré narúšajú slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž s cieľom získať alebo udržať monopol. Akékoľvek výhody, ktoré spoločnosť SEVITECH získa, môžu plynúť iba z výnimočnej kvality jej produktov a služieb, nikdy nie z neetického či nezákonného správania sa voči konkurencii.
Je zakázané obchodovať/poskytovať služby krajinám či subjektom, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie.

12. Pranie špinavých peňazí
Spoločnosť SEVITECH sa zaviazala k presadzovaniu zákazu prania špinavých peňazí a nezapája sa do obchodných činností, ktoré sú zamerané na podporu alebo financovanie trestnej činnosti alebo terorizmu.
Praním špinavých peňazí sa rozumie:

 • Ukrývanie nezákonných finančných prostriedkov a majetku a ich používanie spôsobom, ktorý zakrýva ich nezákonný pôvod alebo cieľ použiť ich na spáchanie trestnej činnosti alebo terorizmu (pôžičky, výpožičky, prevody na tretie osoby, bankové prevody, a pod.)

13. Konflikt záujmov
Zamestnanci spoločnosti SEVITECH sú povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by zasahovalo do ich schopnosti nestranne a objektívne rozhodovať v mene spoločnosti SEVITECH a mohlo by poškodiť dobré meno a záujmy spoločnosti SEVITECH.

14. Ochrana obchodného tajomstva, obchodných informácií a duševného vlastníctva
Spoločnosť SEVITECH zhromažďuje údaje zásadne zákonným spôsobom a používa len verejne dostupné zdroje informácií pre hodnotenie konkurentov, zákazníkov a dodávateľov. Všetci zamestnanci zodpovedajú za dôvernosť, integritu a prístupnosť údajov, ktoré spoločnosť SEVITECH získala a používa pri svojej obchodnej činnosti, a to bez ohľadu na ich formu a úložisko.

Duševným vlastníctvom sa rozumie najmä:

 • patent, autorské právo, počítačový softvér, technické riešenie, obchodné tajomstvo, obchodná značka, logo, nový produkt, dizajn produktu, písomné dielo (aj na webovej stránke), a pod.

Duševné vlastníctvo spoločnosti SEVITECH je jej majetkom a je dôležité zabrániť tomu, aby ho iní používali bez jej povolenia.

15. Ochrana majetku spoločnosti
Zamestnanci spoločnosti SEVITECH sú povinní chrániť majetok spoločnosti a využívať ho hospodárne, starostlivo a efektívne.