Každé riešenie je unikátne

Desiatky rokov skúseností nás naučili, že implementácia nie je iba o nasadzovaní riešení. Aby sme podporili procesy našich zákazníkov, musíme byť schopní plniť ich požiadavky v ktorejkoľvek fáze projektu. V ostatných rokoch je silný dôraz na štandardizáciu, dodávanie riešenia vo forme služieb a integráciu založenú na servisne orientovanej architektúre.

Sledujeme aktuálne trendy, kladieme však dôraz na štandardizované a overené riešenia. Preto neaplikujeme automaticky všetky novinky, ale iba tie, s ktorými sa stotožňuje aj zákazník. V prípade, že sme presvedčení o prínose konkrétneho trendu pre zákazníka, tak to vysvetľujeme na konkrétnych príkladoch. Našou úlohou je poznať biznis prostredie a ciele zákazníka, a preto v úlohe konzultanta dávame odporúčania, ktoré majú silný prínos pre jeho budúcnosť. Náš úspech vnímame ako spokojnosť zákazníka. Z formálneho a procesného hľadiska je dokumentovaná úspešným akceptačným konaním dodávaných výstupov, ktoré musia byť v dohodnutom čase
a požadovanej kvalite.

Systémy uvádzame do života

Na začiatku našej spoločnej cesty je existujúci stav, kde analyzujeme procesy, údajové zdroje a informačné systémy. V tomto bode spájame údaje z interného prostredia s legislatívnymi analýzami a prinášame identifikáciu
potenciálnych zlepšení, respektíve úprav procesov. Našou úlohou je zber a katalogizácia požiadaviek s určením typu, skupiny a priority pre každú požiadavku. Zákazníkovi predkladáme vypracovanie funkčnej a technickej špecifikácie, dizajn riešenia, funkčnú, aplikačnú a technickú architektúru. Takisto dodávame návrh grafického používateľského rozhrania, model tried, údajový model a špecifikáciu webových servisných rozhraní.

Z formulácie „vývoj riešenia na mieru“ sa stala IT fráza, ale v skutočnosti je to množstvo krokov – kastomizácia, konfigurácia, príprava vývojového prostredia, implementácia prototypu a vytvorenie množstva scenárov a následných testov. Samotná migrácia údajov vyžaduje vytvorenie detailných mapovacích pravidiel, vytvorenie migračných skriptov, validáciu a trasovateľnosť namigrovaných údajov.

Úspech našej práce je založený na ľuďoch

Implementácia projektov je integrálnou súčasťou spoločnosti SEVITECH, pretože pokrývame vybrané fázy životného cyklu projektu. Často máme prvé kontakty so zákazníkmi a uvádzame systémy do produkcie. Budujeme tím analytikov a architektov, ktorí pozorne počúvajú zákazníka a promptne reagujú na zmeny v požiadavkách. Tie v posledných rokoch charakterizuje dodávanie riešení vo forme služieb a integrácia založená na servisne orientovanej architektúre. Kladieme dôraz na dodanie riešenia vo vysokej kvalite a vysokú technickú úroveň dokumentujeme celosvetovo uznávanými certifikátmi.

Referencie

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vytvorenie podmienok a implementácia systému pre poskytovanie elektronických služieb v oblasti štátnych sociálnych dávok, poistenia a pomoci


Bratislavská teplárenská, a.s.

Konverzia, rozvoj a podpora informačného systému MARK IV na informačný systém SAP ERP s geopriestorovou podporou

 

Služby

implementacia