Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení.

Stručný popis projektu:

Projekt ašpiruje na popredné miesto v spájaní inovácií v oblasti IT, biotechnológií a biomedicíny, materiálového výskumu a nanotechnológií a riešeniu spoločenského problému v oblasti starnutia obyvateľstva. Zároveň spĺňa požiadavku EU, ktorou je zvýšenie súkromných investícií do inovácií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry Vzhľadom na dlhodobú medzinárodnú spoluprácu jednotlivých partnerov má projekt vysokú šancu na uplatnenie vo svete v akademickej aj komerčnej sfére. Hodnota projektu financovaného z Operačného programu Veda a výskum je vyše 4,9 milióna euro, pričom 14 percent tvoria vlastné zdroje.

Pokroky v modernej senzorike umožňujú navrhnúť metódy monitorovania srdca, zohľadňujúce faktory, akými sú frekvencia respirácie, intenzita a charakter pohybu či atmosférický tlak. Takto sa dosiahne kontinuálny prenos dát srdcového signálu pacientov do zdieľaných databáz.

Úlohou IT odborníkov je návrh komplexného integrovaného systému a rozvoj automatizovaných algoritmov pre predikciu a vytvorenie dátových množín. Data sa budú využívať v procesoch strojového učenia s cieľom identifikácie najčastejších porúch. V konečnom dôsledku  sa výrazne zvýšiť úroveň prevencie.

Aktuálna a perspektívna je implementácia nových monitorovacích systémov v tejto oblasti. Celý merací systém bude navrhnutý na báze organiky a flexibilných substrátoch za účelom znižovania invazívnosti merania. Na snímanie biopotenciálov je možné využívať vodivé organické gély, ktoré sú z hľadiska materiálového výskumu pre danú aplikáciu progresívnym a inovačným prvkom. Ďalšou výhodou je snímanie biosignálov tela pomocou organických senzorov na ohybnom materiáli s dobrým prítlakom na kožu.

Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ prevádzkovať výskumné centrum monitoringu a rozvoj moderných metód identifikovania srdcových ochorení v Žiline.

 

O žiadateľovi a partneroch

Spoločnosť SEVITECH má dlhoročné skúsenosti s riadením a implementáciou projektov IKT podobného rozsahu. Vo svojich riešeniach využíva technológie popredných svetových firiem, s ktorými má uzavreté partnerstvá na najvyššej úrovni. Jeho kľúčovými úlohami v projekte bude komplexný návrh architektúry riešenia, návrh a realizácia siete na zber biosenzorických údajov, vybudovanie centra pre spracovanie a výskum zosnímaných údajov v Žiline, tvorba a výskum analytických modelov a následný vývoj aplikačného SW.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava predstavuje významné centrum vedy, výskumu a vývoja. Nosnými smermi rozvoja vedy sú informačné a telekomunikačné systémy a technológie, elektronika a elektrotechnika a ich aplikácie, automatizované systémy a metódy ich riadenia, elektro-energetika a jadrová energetika. STU v tomto projekte sa bude koncentrovať na výskum nových bio-materiálov a flexibilných substrátov pre rozvoj neinvazívneho monitorovania srdca s cieľom vyvinúť senzor na celodenný monitoring.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s patrí k najmodernejším a najlepšie vybaveným zdravotníckym zariadeniam na Slovensku a je vrcholovým pracoviskom srdcovocievnej medicíny. Podieľa sa na základnom a aplikovanom klinickom výskume kardiovaskulárnej problematiky s následným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe. V rámci projektu budú navrhnuté nové preventívne vyšetrenia a merania zamerané na úzku skupinu srdcovocievnych ochorení a bude skúmaný presný charakter zmien signálov srdca pre konkrétny druh arytmie a tiež vzťah a prepojenie arytmie s doplňujúcimi meranými signálmi. Cieľom je včasná identifikácia hraničných hodnôt (markerov), ktoré včas predikujú a preukážu vznikajúcu poruchu, resp. odhalia symptómy, ktoré by za bežných okolností boli zistené až pri výskyte ťažkostí.

Riešenie pre krízový manažment

Spoločnosť SEVITECH v spolupráci s technologickým partnerom FREQUENTIS Solutions je poskytovateľom IKT riešenia pre podporu plánovania a riadenia mimoriadnych udalostí. Reaguje na vzrastajúcu potrebu efektívneho krízového manažmentu vo verejnej správe, v štátnych i súkromných výrobných podnikoch, v energetike a ďalších hospodárskych oblastiach.
Riešenie umožňuje plánovať a riadiť činnosti a komunikáciu zasahujúcich zložiek pri nepredvídaných udalostiach prírodného či antropogénneho charakteru (napríklad lesné požiare, prívalové povodne, veterné smršte, výpadky elektrickej energie, úniky nebezpečných látok a žiarenia) a zmierňovať tak negatívne dopady na obyvateľov, kritickú infraštruktúru štátu a kľúčové hospodárske subjekty.

Operačné úlohy a priebeh ich riešenia je vizualizovaný v mape, kde sa dynamicky zobrazujú geografické informácie, stav a vývoj šírenia krízovej situácie v priestore (napríklad stav zaplavenia územia alebo predpoklad smeru šírenia nebezpečnej látky a jej koncentrácie), poloha zasahujúcich jednotiek, ako i ďalšie dôležité operatívno taktické informácie.

Základom aplikačného riešenia je softvérové jadro “Emergency Management”, vyvíjané in-house v spoločnosti FREQUENTIS AG, pozostávajúce z modulu pre plánovanie núdzových situácií (“Emergency Event Planning”), modulu pre riadenie mimoriadnych, núdzových a krízových udalostí (“Disaster, Incident and Crisis Management”) a modulu pre manažment a notifikáciu kontaktov (“Data Management”). Údaje o plánovaní a riešení mimoriadnych udalostí sú prepojené s geografickým podkladom v module operačného prehľadu (“Common Operational Picture Client”) a prístupné používateľom systému – krízovým manažérom i zasahujúcim zložkám – v desktopovej a mobilnej aplikácii. Prostredníctvom CTI rozhrania je systém integrovaný s bežne používanými telekomunikačnými kanálmi, a to tak v spotrebiteľskej oblasti, ako i v profesionálnych službách Command & Control a v oblasti počítačovo podporovaného dispečingu. Riešenia spoločnosti FREQUENTIS AG sú nasadené globálne vo viacerých jazykových mutáciách v Európe i vo svete. Ku kľúčovým klientom patria silové ministerstvá, krajinské inštitúcie, štátne a regionálne polície, hasičské a záchranné zbory, agentúry verejného zdravia, železničné spoločnosti a ďalšie.

 

Medzi základné vlastnosti patria:

– bezpečnosť – systém vedie používateľa núdzovým procesom podľa preddefinovaného workflow. Všetky akcie sú zaznamenávané a auditované pre potreby následného manažmentu kompenzácií alebo vyšetrovania. Dôležité informácie o incidente/núdzovej udalosti možno kliknutím tlačítka zdieľať s relevantnými zložkami a inštitúciami.

– efektívne štruktúry a procesy – jednou zo základných čŕt riešenia je podpora centralizácie procesov vo fragmentovaných organizačných štruktúrach bez straty kvality. V prípade, že nastane mimoriadna udalosť, urýchli sa notifikácia, spohotovenie útvarov a komunikačné procesy.

– spoľahlivosť – nepretržitá prevádzka 24/7, v prípade výpadku sieťovej infraštruktúry sú všetky dôležité informácie dostupné offline. Operátor môže kontrolovať aktuálny stav systému podľa indikátorov na obrazovke.

– jednoduchá integrácia a flexibilita – riešenie je obzvlášť vhodné na integráciu s existujúcimi systémami vďaka servisne orientovanej architektúre. Je škálovateľné a ľahko adaptovateľné na špecifické prevádzkové požiadavky. Integrovaný manažment údajov zbiera, ukladá a vyhodnocuje dáta získané z externých zdrojov.

 

 Dispečing polície

Spoločnosť SEVITECH ponúka integrované riešenie pre informatickú podporu potrieb príjmu tiesňových hovorov, dispečingu a činností riadených dispečingom určené primárne pre prostredia Command & Control v organizáciách riadiacich okamžité reakcie svojich zložiek (záchranné zložky, policajné zložky, hasičské zbory, …). Riešenie podporuje vlastné procesy pracovníkov dispečingu, ich komunikačné a koordinačné potreby,  nadväzné činnosti koordinovaných zložiek, až po informovanie a komunikáciu s verejnosťou.

Toto riešenie bolo použité v projektoch Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru, Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku PZ. Informačné systémy boli realizované pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so zámerom výrazne skvalitniť a zefektívniť komunikáciu občanov s políciou, efektívnejšie koordinovať hliadky v teréne, efektívnejšie riadiť činnosť poriadkovej polície a dopravnej polície, umožniť v oblasti evidencie a správy priestupkov integrovaný dohľad nad priestupkami pre jednotlivé zložky Policajného zboru (dopravná polícia, odbor dokladov a evidencií, poriadková polícia, železničná polícia, hraničná a cudzinecká polícia, úrad súkromných bezpečnostných služieb) a tiež pre účely sekcie verejnej správy MV SR.

Informačné systémy pokrývajú nasledovné oblasti a procesy:

– informatizácia dispečingu na tiesňovej linke Policajného zboru (158)

– prepojenie dispečingu polície s mapovým podkladom a prehľadom stavu a polohy hliadok v teréne

– komunikačné prepojenie medzi dispečingom polície a hliadkami policajného zboru prostredníctvom aplikačného vybavenia v policajných vozidlách

– prepojenie dispečingu polície s rádiovým komunikačným systémom

– informatizácia procesov manažmentu síl a prostriedkov Policajného zboru SR

– vybudovanie distribuovanej siete akvizičných uzlov a robustného centrálneho video archívu pre nahrávanie a spracovanie videa z policajných vozidiel

– poskytovanie štatistických informácií na úseku dopravy a kriminality

– vybudovanie rezortného geografického informačného systému pre poskytovanie geografických a priestorových informácií

– sprístupnenie geografických a priestorových informácií výkonným a iným zložkám rezortu,

– vybudovanie systému pre centrálnu evidenciu správnych deliktov a priestupkov vrátane systému pre spracovanie poplatkov a sankcií súvisiacich so spáchaním priestupku

– elektronické služby pre občana, umožnenie občanom asistovane nahlásiť životnú situáciu a komunikovať s jednotlivými zložkami Ministerstva vnútra dostupnými komunikačnými prostriedkami cez centrálny prístupový bod, poskytnutie informácie o priestupkoch a podlžnostiach voči štátu, poskytnutie štatistických informácií o činnosti polície

 

Realizované opatrenia sa prejavujú najmä v schopnosti rýchlejšieho zásahu policajných zložiek na mieste udalosti, ale aj v preventívnej oblasti napr. v zníženej nehodovosti, proaktívnom prístupe policajných zložiek a efektívnejšej internej kontrole. Pre občanov sa tak polícia stáva viac transparentnou.

Z interného hľadiska využívajú výstupy projektu ostatné zložky Ministerstva vnútra SR pri riešení nahlásených udalostí, koordinácii hliadok v teréne alebo pri dopravných činnostiach.