Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení.

Stručný popis projektu:

Projekt ašpiruje na popredné miesto v spájaní inovácií v oblasti IT, biotechnológií a biomedicíny, materiálového výskumu a nanotechnológií a riešeniu spoločenského problému v oblasti starnutia obyvateľstva. Zároveň spĺňa požiadavku EU, ktorou je zvýšenie súkromných investícií do inovácií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry Vzhľadom na dlhodobú medzinárodnú spoluprácu jednotlivých partnerov má projekt vysokú šancu na uplatnenie vo svete v akademickej aj komerčnej sfére. Hodnota projektu financovaného z Operačného programu Veda a výskum je vyše 4,9 milióna euro, pričom 14 percent tvoria vlastné zdroje.

Pokroky v modernej senzorike umožňujú navrhnúť metódy monitorovania srdca, zohľadňujúce faktory, akými sú frekvencia respirácie, intenzita a charakter pohybu či atmosférický tlak. Takto sa dosiahne kontinuálny prenos dát srdcového signálu pacientov do zdieľaných databáz.

Úlohou IT odborníkov je návrh komplexného integrovaného systému a rozvoj automatizovaných algoritmov pre predikciu a vytvorenie dátových množín. Data sa budú využívať v procesoch strojového učenia s cieľom identifikácie najčastejších porúch. V konečnom dôsledku  sa výrazne zvýšiť úroveň prevencie.

Aktuálna a perspektívna je implementácia nových monitorovacích systémov v tejto oblasti. Celý merací systém bude navrhnutý na báze organiky a flexibilných substrátoch za účelom znižovania invazívnosti merania. Na snímanie biopotenciálov je možné využívať vodivé organické gély, ktoré sú z hľadiska materiálového výskumu pre danú aplikáciu progresívnym a inovačným prvkom. Ďalšou výhodou je snímanie biosignálov tela pomocou organických senzorov na ohybnom materiáli s dobrým prítlakom na kožu.

Po ukončení realizácie projektu bude žiadateľ prevádzkovať výskumné centrum monitoringu a rozvoj moderných metód identifikovania srdcových ochorení v Žiline.

 

O žiadateľovi a partneroch

Spoločnosť SEVITECH má dlhoročné skúsenosti s riadením a implementáciou projektov IKT podobného rozsahu. Vo svojich riešeniach využíva technológie popredných svetových firiem, s ktorými má uzavreté partnerstvá na najvyššej úrovni. Jeho kľúčovými úlohami v projekte bude komplexný návrh architektúry riešenia, návrh a realizácia siete na zber biosenzorických údajov, vybudovanie centra pre spracovanie a výskum zosnímaných údajov v Žiline, tvorba a výskum analytických modelov a následný vývoj aplikačného SW.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava predstavuje významné centrum vedy, výskumu a vývoja. Nosnými smermi rozvoja vedy sú informačné a telekomunikačné systémy a technológie, elektronika a elektrotechnika a ich aplikácie, automatizované systémy a metódy ich riadenia, elektro-energetika a jadrová energetika. STU v tomto projekte sa bude koncentrovať na výskum nových bio-materiálov a flexibilných substrátov pre rozvoj neinvazívneho monitorovania srdca s cieľom vyvinúť senzor na celodenný monitoring.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s patrí k najmodernejším a najlepšie vybaveným zdravotníckym zariadeniam na Slovensku a je vrcholovým pracoviskom srdcovocievnej medicíny. Podieľa sa na základnom a aplikovanom klinickom výskume kardiovaskulárnej problematiky s následným zavádzaním výsledkov výskumu do praxe. V rámci projektu budú navrhnuté nové preventívne vyšetrenia a merania zamerané na úzku skupinu srdcovocievnych ochorení a bude skúmaný presný charakter zmien signálov srdca pre konkrétny druh arytmie a tiež vzťah a prepojenie arytmie s doplňujúcimi meranými signálmi. Cieľom je včasná identifikácia hraničných hodnôt (markerov), ktoré včas predikujú a preukážu vznikajúcu poruchu, resp. odhalia symptómy, ktoré by za bežných okolností boli zistené až pri výskyte ťažkostí.