Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám
Naše projekty
Naša kvalifikácia a znalosti boli preverené mnohými významnými podnikmi a inštitúciami.

Mapový klient ZBGIS

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami.

Cieľom projektu bolo poskytnúť verejnosti komplexný nástroj pre zobrazovanie priestorových údajov, teda miesta, kde sa zobrazí všetko čo má k dispozícií rezort geodézie a kartografie. Projekt je tiež integrovaný na Register adries MV SR, takže používateľ získa skutočne vyčerpávajúcu informáciu o každom pozemku. (Ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a pod.). Projekt tiež umožňuje prácu v terénne, kedy aplikácia v mobilných zariadeniach sama na zákale aktuálnej polohy identifikuje objekty.

To, že ide o zásah do čierneho pri uspokojovaní dopytu používateľov dokazuje enormný záujem. Od spustenia produkčnej prevádzky projektu t.j. za 3 mesiace (1.7. – 30.9.2017) bolo zaznamenaných viac ako 1,3 milióna relácií. Využívané sú nástroje CA Monitoring a Google Analytics.

Mapový klient ZBGIS získal 1. miesto Cena ITAPA a zároveň Cenu rádia Slovensko

Na prestížnom Medzinárodnom kongrese ITAPA sa každoročne koná súťaž o najlepšie projekty roka, ktoré úspešne zrealizovali víziu modernizácie a digitalizácie verejnej správy pod názvom “Cena ITAPA”. Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí komisia zložená zo slovenských a českých odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGov na Slovensku, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti. Rovnako je pravidelne vyhlasovaná aj poslucháčska súťaž “Cena Rádia Slovensko na ITAPA”, v rámci ktorej môžu poslucháči Rádia Slovensko hlasovať za projekt, ktorý sa im vidí ako najužitočnejší a zmysluplný pre ľudí.

Riešenie pre krízový manažment

Spoločnosť SYNCHRONIX v spolupráci s technologickým partnerom FREQUENTIS Solutions je poskytovateľom IKT riešenia pre podporu plánovania a riadenia mimoriadnych udalostí. Reaguje na vzrastajúcu potrebu efektívneho krízového manažmentu vo verejnej správe, v štátnych i súkromných výrobných podnikoch, v energetike a ďalších hospodárskych oblastiach.
Riešenie umožňuje plánovať a riadiť činnosti a komunikáciu zasahujúcich zložiek pri nepredvídaných udalostiach prírodného či antropogénneho charakteru (napríklad lesné požiare, prívalové povodne, veterné smršte, výpadky elektrickej energie, úniky nebezpečných látok a žiarenia) a zmierňovať tak negatívne dopady na obyvateľov, kritickú infraštruktúru štátu a kľúčové hospodárske subjekty.

Operačné úlohy a priebeh ich riešenia je vizualizovaný v mape, kde sa dynamicky zobrazujú geografické informácie, stav a vývoj šírenia krízovej situácie v priestore (napríklad stav zaplavenia územia alebo predpoklad smeru šírenia nebezpečnej látky a jej koncentrácie), poloha zasahujúcich jednotiek, ako i ďalšie dôležité operatívno taktické informácie.

Základom aplikačného riešenia je softvérové jadro “Emergency Management”, vyvíjané in-house v spoločnosti FREQUENTIS AG, pozostávajúce z modulu pre plánovanie núdzových situácií (“Emergency Event Planning”), modulu pre riadenie mimoriadnych, núdzových a krízových udalostí (“Disaster, Incident and Crisis Management”) a modulu pre manažment a notifikáciu kontaktov (“Data Management”). Údaje o plánovaní a riešení mimoriadnych udalostí sú prepojené s geografickým podkladom v module operačného prehľadu (“Common Operational Picture Client”) a prístupné používateľom systému – krízovým manažérom i zasahujúcim zložkám – v desktopovej a mobilnej aplikácii. Prostredníctvom CTI rozhrania je systém integrovaný s bežne používanými telekomunikačnými kanálmi, a to tak v spotrebiteľskej oblasti, ako i v profesionálnych službách Command & Control a v oblasti počítačovo podporovaného dispečingu. Riešenia spoločnosti FREQUENTIS AG sú nasadené globálne vo viacerých jazykových mutáciách v Európe i vo svete. Ku kľúčovým klientom patria silové ministerstvá, krajinské inštitúcie, štátne a regionálne polície, hasičské a záchranné zbory, agentúry verejného zdravia, železničné spoločnosti a ďalšie.

Medzi základné vlastnosti patria:

 • bezpečnosť – systém vedie používateľa núdzovým procesom podľa preddefinovaného workflow. Všetky akcie sú zaznamenávané a auditované pre potreby následného manažmentu kompenzácií alebo vyšetrovania. Dôležité informácie o incidente/núdzovej udalosti možno kliknutím tlačítka zdieľať s relevantnými zložkami a inštitúciami.
 • efektívne štruktúry a procesy – jednou zo základných čŕt riešenia je podpora centralizácie procesov vo fragmentovaných organizačných štruktúrach bez straty kvality. V prípade, že nastane mimoriadna udalosť, urýchli sa notifikácia, spohotovenie útvarov a komunikačné procesy.
 • spoľahlivosť – nepretržitá prevádzka 24/7, v prípade výpadku sieťovej infraštruktúry sú všetky dôležité informácie dostupné offline. Operátor môže kontrolovať aktuálny stav systému podľa indikátorov na obrazovke.
 • jednoduchá integrácia a flexibilita – riešenie je obzvlášť vhodné na integráciu s existujúcimi systémami vďaka servisne orientovanej architektúre. Je škálovateľné a ľahko adaptovateľné na špecifické prevádzkové požiadavky. Integrovaný manažment údajov zbiera, ukladá a vyhodnocuje dáta získané z externých zdrojov.

Dispečing polície

Spoločnosť SYNCHRONIX ponúka integrované riešenie pre informatickú podporu potrieb príjmu tiesňových hovorov, dispečingu a činností riadených dispečingom určené primárne pre prostredia Command & Control v organizáciách riadiacich okamžité reakcie svojich zložiek (záchranné zložky, policajné zložky, hasičské zbory, …). Riešenie podporuje vlastné procesy pracovníkov dispečingu, ich komunikačné a koordinačné potreby, nadväzné činnosti koordinovaných zložiek, až po informovanie a komunikáciu s verejnosťou.

Toto riešenie bolo použité v projektoch Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru, Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku PZ. Informačné systémy boli realizované pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so zámerom výrazne skvalitniť a zefektívniť komunikáciu občanov s políciou, efektívnejšie koordinovať hliadky v teréne, efektívnejšie riadiť činnosť poriadkovej polície a dopravnej polície, umožniť v oblasti evidencie a správy priestupkov integrovaný dohľad nad priestupkami pre jednotlivé zložky Policajného zboru (dopravná polícia, odbor dokladov a evidencií, poriadková polícia, železničná polícia, hraničná a cudzinecká polícia, úrad súkromných bezpečnostných služieb) a tiež pre účely sekcie verejnej správy MV SR.

Informačné systémy pokrývajú nasledovné oblasti a procesy:

 • informatizácia dispečingu na tiesňovej linke Policajného zboru (158)
 • prepojenie dispečingu polície s mapovým podkladom a prehľadom stavu a polohy hliadok v teréne
 • komunikačné prepojenie medzi dispečingom polície a hliadkami policajného zboru prostredníctvom aplikačného vybavenia v policajných vozidlách
 • prepojenie dispečingu polície s rádiovým komunikačným systémom
 • informatizácia procesov manažmentu síl a prostriedkov Policajného zboru SR
 • vybudovanie distribuovanej siete akvizičných uzlov a robustného centrálneho video archívu pre nahrávanie a spracovanie videa z policajných vozidiel
 • poskytovanie štatistických informácií na úseku dopravy a kriminality
 • vybudovanie rezortného geografického informačného systému pre poskytovanie geografických a priestorových informácií
 • sprístupnenie geografických a priestorových informácií výkonným a iným zložkám rezortu,
 • vybudovanie systému pre centrálnu evidenciu správnych deliktov a priestupkov vrátane systému pre spracovanie poplatkov a sankcií súvisiacich so spáchaním priestupku
 • elektronické služby pre občana, umožnenie občanom asistovane nahlásiť životnú situáciu a komunikovať s jednotlivými zložkami Ministerstva vnútra dostupnými komunikačnými prostriedkami cez centrálny prístupový bod, poskytnutie informácie o priestupkoch a podlžnostiach voči štátu, poskytnutie štatistických informácií o činnosti polície

Realizované opatrenia sa prejavujú najmä v schopnosti rýchlejšieho zásahu policajných zložiek na mieste udalosti, ale aj v preventívnej oblasti napr. v zníženej nehodovosti, proaktívnom prístupe policajných zložiek a efektívnejšej internej kontrole. Pre občanov sa tak polícia stáva viac transparentnou.

Z interného hľadiska využívajú výstupy projektu ostatné zložky Ministerstva vnútra SR pri riešení nahlásených udalostí, koordinácii hliadok v teréne alebo pri dopravných činnostiach.

Staňte se aj vy naším partnerom!

Nechajte nám na vás kontakt a obratom sa s vami spojíme.

Kontakt
Zanechajte nám prosím Vaše kontaktné údaje