Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám
Referencie hovoria za nás
Naša kvalifikácia a znalosti boli preverené mnohými významnými podnikmi a inštitúciami. Prejdite si naše skúsenosti a uistite sa, že sme pre vás tým správnym partnerom.

Vývoj, podpora, údržba a rozvoj IS Registra adries  (Ministerstvo vnútra SR)

Návrh, vývoj a implementácia informačného systému RA, ktorý umožňuje vytváranie databázy nových adries, aktualizáciu, prehľadávanie ako i lokalizáciu všetkých existujúcich adries. V registri sú dostupné všetky názvy miest a obcí, jednotlivých častí obcí, názvy ulíc, vrátane popisných čísel budov. Údaje z tohto systému slúžia potrebám orgánov ústrednej i miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov, záchranárov a pôšt, rovnako však potrebám podnikateľskej sféry a obyvateľov.

mv

Vývoj, podpora, údržba a rozvoj IS Mobilný policajt (Ministerstvo vnútra SR)

Návrh, vývoj a nasadenie informačných systémov – elektronické služby mobilných jednotiek, IS Sankcií a správnych poplatkov a IS Elektronických spisov.

mv

Podpora a rozvoj systému SAP ERP (Ministerstvo obrany SR)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je naším zákazníkom v oblasti podpory a rozvoja systému SAP ERP. 

ministr_obrany

Register priestorových informácií (Ministerstvo životného prostredia)

Vývoj a implementácia informačného systému RPI, ktorý zabezpečuje poskytovanie a sprístupňovanie priestorových informácií a služieb občanom, podnikateľom, verejnej správe, ako aj inštitúciám a občanom Európskej únie.

MZP_logo

DMS systém (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny)

Vytvorenie komplexného Dokument management systému pre zabezpečenie efektívnej tvorby, správy a používania elektronických dokumentov vrátane možnosti elektronického spracovania spisov a archivácie elektronických dokumentov. Súčasťou riešenia je aj väzba elektronických dokumentov na dokumenty v papierovej podobe.

Integrovaný systém Finančnej správy Slovenskej republiky

Integrovaný systém Finančnej správy-Správa daní(ISFS-SD) je agendovým produkčným systémom pre výber, výrub a správu daní. Zabezpečuje podporu pre výkon správy daní za všetky hlavné procesné oblasti a prostredníctvom integrácií aj výkon pre procesy, ktoré sú realizované viacerými IS. Naša spoločnosť bola implementačným partnerom počas implementačného projektu. V súčasnom období realizujeme aktivity súvisiace s podporou produktívnej prevádzky informačného systému ISFS-SD a jeho rozvojom.

fin_sprava_logo

Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS

Naša spoločnosť realizovala rozsiahly projekt implementácie informačného systému základnej bázy údajov pre geografický informačný systém („GIS“) ZBGIS – Mapový klient ZBGIS. Za tento projekt sme získali ocenenie, 1. miesto Ceny ITAPA 2017 a 1. Ceny Rádia Slovensko v kategórii „Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti“.

Podpora a údržba SAP ERP (Bratislavská teplárenská, a.s.)

Poskytovanie servisnej podpory, údržby a rozvoja systému SAP vrátane realizácie zákazníckeho vývoja podľa požiadaviek zákazníka. 

Správa centrálnej infraštruktúry (Bratislavská teplárenská, a.s.)

Poskytovanie služieb servisnej podpory centrálnej infraštruktúry – profylaktika a údržba fyzických aj virtuálnych serverov (Windows, Linux, Unix), diskových polí, SAN prvkov, optimalizácia infraštruktúry, hardvérová podpora.

Podpora, údržba a rozvoj modulu SAP systému PM GEO (SEPS, a.s.)

Poskytovanie služieb pozostávajúcich z činností správy údajového modelu a systémovej údržby SAP PM GEO a jeho aplikácií

seps

Outsourcing HW a SW (SEPS, a.s.)

Poskytovanie služieb prenájmu PC, notebookov a lokálnych tlačiarní a zabezpečenie ich prevádzky a údržby pre viac ako 500 používateľov (inštalácia a konfigurácia zariadení, inštalácia požadovaného SW, zaškolenie používateľov, poskytovanie technickej podpory, náhrada poskytovaných zariadení novými po ukončení ich životnosti resp. doby obnovy)

seps

Poskytovanie služieb IIS (SEPS, a.s.)

Komplexné poskytovanie IT služieb prvej a druhej úrovne podpory pozostávajúcich najmä z helpdesku pre koncových používateľov zákazníka, profylaktiky a údržby fyzických aj virtuálnych serverov, optimalizácie infraštruktúry, administrácie Active Directory vrátane tvorby politík, automatizovaná inštalácia aplikácií, riešenie problémov, komunikácia a koordinácia ostatných subdodávateľov zákazníka.

 

seps

Elektronizácia služieb (Mesto Žilina a mesto Nitra)

Projekty elektronizácie služieb a agend miest sú jedny z veľmi dôležitých pre oblasť digitalizácie verejného sektora. V oboch mestách boli projekty realizované a sú prevádzkované.

Elektronizácia služieb (Žilinský samosprávny kraj)

Podobne ako je tomu u miest a obcí, aj v krajoch prebiehala v minulých rokoch elektronizácia ich služieb, na ktorom sa naša spoločnosť podieľala. V súčasnosti je projekt podporovaný naším technickým tímom pre plnú spokojnosť nášho zákazníka.

ERP SAP (Javys a.s.)

Naša spoločnosť je dodávateľom systému ERP SAP, ktorý je podporovaný tímom z dcérskej spoločnosti. Súčasťou služieb je aj ich outsourcing a plná podpora požiadaviek užívateľov systému SAP.

Outsourcing HW a SW (OKTE, a.s.)

Poskytovanie služieb prenájmu PC, notebookov a lokálnych tlačiarní a zabezpečenie ich prevádzky a údržby (inštalácia a konfigurácia zariadení, inštalácia požadovaného SW, zaškolenie používateľov, poskytovanie technickej podpory, náhrada poskytovaných zariadení novými po ukončení ich životnosti resp. doby obnovy)

okte_logo

GDPR, kybernetická bezpečnosť, cloudové služby (Algotech a.s.)

Spoločnosť Algotech je naším významným partnerom v mnohých oblastiach, akými sú najmä oblasť ochrany osobných údajov, kybernetická bezpečnosť, cloudové služby a samozrejme informačné systémy.

GDPR (Salten s.r.o.) 

Spoločnosť Salten patrí medzi našich zákazníkov z oblasti výroby, kde po tvorbe dokumentácie súladu s legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov prebieha poskytovanie služieb poverenca pre ochranu osobných údajov. 

Kybernetická bezpečnosť, GDPR (DFK Group a.s.)

Ďalším z našich významných zákazníkov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti je DFK group. Zabezpečenie ochrany osobných údajov a splnenie legislatívnych povinností, ktoré na celú skupinu DFK Group dopadajú, realizovala naša dcérska spoločnosť a priebežne realizuje prostredníctvom odborných služieb, teda služieb poverenca pre ochranu osobných údajov. Vďaka vysokému úsiliu, ktoré samotná skupina a náš tím vyvinul pri tvorbe asistovaného zhodnotenia súčasných stavov, ale aj pri tvorbe dokumentácie pre daný súlad s GDPR a dnes aj zákonom č. 110/2019 Zb. O spracovaní osobných údajov, je dnes každá zo spoločností v rámci skupiny plne v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov.

DFK group

Kybernetická bezpečnosť (Český hydrometeorologický ústav)

Spoluprácou s naším partnerom sme docielili efektívne poskytovanie služby podpory role manažéra kybernetickej bezpečnosti.

GDPR (Spoločnost Chocoland a.s.)

S našou partnerskou spoločnosťou spoločne poskytujeme služby poverenca pre ochranu osobných údajov. Spoločnosť Chocoland patrí do skupiny našich zákazníkov, ktorí implementovali plný súlad s GDPR, dnes už teda so zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov. Poskytovanie služby povereníka prebieha kontinuálne spoločne za súčinnosti pracovníkov zákazníka.

GDPR (Komora auditorov ČR)

V spolupráci s naším partnerom vypracovala naša dcérska spoločnosť asistované zhodnotenie súladu s legislatívnymi povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov GDPR, pripravili dokumentáciu súladu a ďalej poskytujeme pravidelnú službu povereníkov na ochranu osobných údajov.

Komora auditorů

GDPR (Mesto Klatovy, Volary a Horažďovice)

Prostredníctvom nášho partnera, poskytuje naša dcérska spoločnosť služby poverenca pre ochranu osobných údajov pre mestá Horažďovice, Klatovy a Volary. Všetky mestá prešli našimi vstupnými auditmi pre ochranu osobných údajov, spoločne s nami pripravili dokumentáciu informačnej bezpečnosti a dnes spracúvajú osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.

GDPR (Spoločnost Lipno Servis, Lipensko a Stezka korunami stromů)

Naši zákazníci z „Lipna“, spoločnosť LIPNO SERVIS, Lipensko a Stezka korunami stromů dnes poskytujú svoje široké portfólio služieb v súlade s povinnosťami správcov a spracovateľov osobných údajov, teda podľa zákona č. 110/2019 o spracovaní osobných údajov, teda aj v súlade s povinnosťami podľa nariadenia EP GDPR. Úvodné audity oblasti ochrany osobných údajov a informačnej / kybernetickej bezpečnosti nás nasmerovali k implementácii opatrení / tvorbe dokumentácie a školeniu súladu s GDPR a v súčasnosti je poskytovaná služba poverenca pre ochranu osobných údajov.

GDPR (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR)

Ďalším z partnerských zákazníkov, kde naša dcérska spoločnosť pracuje formou outsourcingu role poverenca pre ochranu osobných údajov je Ústav pre hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. Inštitúcie riešila svoj prístup k oblasti súlade s ochranou osobných údajov podľa štandardných metodík, teda postupovali sme od Asistovaného zhodnotenie až po tvorbu dokumentácie.

GDPR, kybernetická bezpečnosť, implementácia SIEM (Up ČR a.s.)

Spoločnosť Up Česká republika s.r.o. patrí medzi najvýznamnejších klientov našej dcérskej spoločnosti a to z pohľadu každodennej práce s tímom „Up“ a taktiež rozsiahlosťou a rozmanitosťou produktov a služieb, ktoré pre „Up“ poskytuje. Či už sa jedná o poskytovanie služby zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov, konzultačné služby auditóra kybernetickej bezpečnosti, implementáciu systému pre evidenciu a riadenie udalostí (SIEM) alebo implementáciu log management systému a účelový vývoj aplikácií. 

GDPR (Spoločnost Fronius ČR s.r.o.)

Jedným z našich zákazníkov, kde spoločne s našim partnerom poskytujeme služby poverenca pre ochranu osobných údajov je aj spoločnosť Fronius Česká republika. Aj tu sme realizovali vstupné audity súladu s legislatívou a nariadením GDPR. V druhej etape sme potom vytvorili bezpečnostnú dokumentáciu, preškolili personál a dosiahli tak komplexný súlad s novým zákonom o spracovaní osobných údajov č. 110/2019 Zb.

Chcete patriť tiež k našim spokojným zákazníkom

Nechajte nám na vás kontakt a obratom sa s vami spojíme.

Kontakt
Zanechajte nám prosím Vaše kontaktné údaje