Chrbtica biznisu

Projektové riadenie významne formuje samotnú spoločnosť a jej vzťah k zákazníkom. Zastrešuje interné aj externé tímy vrátane dodávateľov a podieľa sa na projektoch na všetkých úrovniach. Zmyslom a cieľom našej práce je viesť projekt tak, aby bol odovzdaný v zadanom čase, v zadanej kvalite a v zadanom rozpočte.

„Musíte vedieť o práci ostatných ľudí všetko. Môžete mať desať špičkových ľudí, ale keď nemáte toho jedenásteho, ktorý ich manažuje, zadáva úlohy, koordinuje, kontroluje a má víziu celého projektu, bude projekt s najväčšou pravdepodobnosťou neúspešný.”

Požiadavky rastú

Legislatívna úprava riadenia projektov pre štátnu správu z roku 2006 vychádza z metodológie PRINCE2. Európske štandardy kvality a harmonizácia našej legislatívy prinášajú kontrolu nad tým, ako sú implementované informačné systémy. Projektovému riadeniu sa dostalo uznanie aj vo verejnej sfére.

Projekty riadime podľa svetovo uznávaných metodológií PMI, IPMA, PRINCE2. Všetci naši projektoví manažéri sú certifikovaní minimálne v jednej metodológii. Druhá generačná vlna priniesla IT profesionálov so skúsenosťami v korporáciách, súkromnom sektore a kvalitatívne posunula aj očakávania zákazníkov.

Uvedomujeme si úlohy

Pracovnou náplňou divízie riadenia projektov je neustála komunikácia, či už so zákazníkom, s projektovým tímom, alebo riadiacim výborom, každodenné plánovanie, delegovanie, monitorovanie a kontrola úloh, vedenie tímu a mnoho ďalších, čím posúvame projekt bližšie k cieľu. Naučili sme sa predchádzať rizikám, riešiť kolízne a nečakané situácie a projekt úspešne uzavrieť. Naše znalosti a skúsenosti v oblasti verejnej správy za dvadsať rokov, znalosť prostredia a schopnosť reagovať na požiadavky zákazníkov zvyšujú našu kompetenciu na trhu.

Pri projektoch sa riadime základnými princípmi. Každý projekt je rozdelený do etáp, sú jasne definované roly a
zodpovednosti, projektový manažér dostane mandát na riadenie projektu a zodpovedá sa riadiacemu výboru
projektu, neustále sa zdôvodňuje opodstatnenosť projektu a pod.

Rozvoj aj servis

Našimi zákazníkmi sú verejná správa, samospráva aj súkromný sektor. V portfóliu máme rozvojové projekty, kde
riadime implementáciu systémov od špecifikácie požiadaviek až po nábeh do produkcie, ako aj servisné projekty,
kde riadime tím zabezpečujúci riadny chod systémov a pri legislatívnych alebo iných zmenách riešime zmenové
požiadavky. V ostatných rokoch sa sústreďujeme na OPIS projekty v programe informatizácia spoločnosti.

O krok vpred

Najväčšími prednosťami nášho tímu sú komunikácia, orientácia na detail, znalosti z oblasti IT a projektového riadenia a orientácia na výsledok. Naši projektoví manažéri majú bohaté skúsenosti z riadenia projektov rôznych veľkostí v rôznych prostrediach a dokážu využívať tieto skúsenosti pri riadení aktuálnych projektov.

Sme radi, že môžeme spolupracovať s najlepšími odborníkmi vo svojich profesiách, čo vedie k dodaniu kvalitných
produktov v stanovených termínoch.

Používame aktuálne projektové metodológie, neustále sa rozvíjame a udržujeme si prehľad v aktuálnych trendoch riadenia projektov. Náš úspech sa meria tým, aby bol projekt dodaný načas, v danom rozpočte a kvalite. Základné parametre projektového riadenia sú definované metodologicky, ale najdôležitejším faktorom sú splnené očakávania zákazníka.

Referencie

Úrad geodézie,
kartografie a katastra SR

Základná báza údajov pre geografický informačný systém ZBGIS


Ministerstvo obrany SR

Servis a rozvoj systému SAP ERP


Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Implementácia, rozvoj a podpora modulu SAP PM s geopriestorovou podporou

 

Služby

right-sidebar