Máte otázku? Volajte
8:00 – 16:00
Môžeme poradiť?
Napíšte nám

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím poľa „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ vyjadrujem a udeľujem dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, spoločnosti SEVITECH a.s., so sídlom Mlynské nivy 71 821 05 Bratislava, IČO: 31 605 052 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4696/ (ďalej len „správca“).

Rozsah spracovania

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, a iné personifikované údaje, akými sú napr. autentizačné údaje.

Účely spracovania

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu, vrátane šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho produktov či služieb, ďalej za účelom priameho marketingu, najmä zasielanie neadresovaných obchodných oznámení, vrátane používania elektronických prostriedkov komunikácie, realizácie prieskumu a vyhodnotenia trhu, zaradenie do marketingovej databázy pre priamy marketing, vykonávanie segmentácie (profilovanie) na účely zacielenia marketingu našej spoločnosti.

Doba spracovania

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha po dobu nevyhnutne nutnú, maximálne však 3 roky odo dňa udelenia Vášho súhlasu.

Príjemcovia spracovania

Vaše osobné údaje môžu byť na uvedené účely odovzdávané iným príjemcom v úlohe správcov a spracovateľov. Týmito subjektmi môžu byť príjemcovia, najmä osoby zapojené do procesu obchodnej a marketingovej komunikácie, osoby zabezpečujúce poštové a emailovej zásielky, a ďalší zmluvní spolupracovníci správcu. Odovzdanie osobných údajov sa deje vždy len na základe riadne podpísanej zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Vaše práva

  • Som si vedomý toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovaním údajov, udelený v súlade so zákonom o spracovaní osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti SEVITECH a.s. urobené písomne na e-mailovú adresu poverenca pre ochranu osobných údajov: privacy@sevitech.sk
  • Po celú dobu spracovávania osobných údajov máte k Vašim osobným údajom prístup, máte právo na podanie námietky alebo ich opravu, a ďalšie práva, tak ako je uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov na našich webových stránkach sevitech.sk, kde sú uvedené všetky podrobnosti spracovania osobných údajov
  • Ak budete chcieť svoj súhlas odvolať, alebo ak máte na správcu akúkoľvek otázku alebo požadujete uplatnenie niektorého vyššie spomenutého práva, môžete sa obrátiť na správcu prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu poverenca pre ochranu osobných údajov: privacy@sevitech.sk